Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zaterdag 31 januari 2015

Side bet #MLIbrug

Voordat LA4 begon, ging the challenge op Twitter al los.
Karin Winters, ook een edublogger, iemand uit mijn twitternetwerk en tevens tweedejaar student MLI bij Stoas begon een extra uitdaging door een MLI blog battle voor te stellen. De uitdaging was om 10 inhoudelijke blogposts met elkaar te verbinden. Karin startte met blog over 'boundary crossing'. Mijn duoblogmaatje Marcel Schmitz regeerde met een aanvulling op de competenties van een bruggenbouwer, die ik nog met extra heb aangevuld in mijn blog op 2beJAMmed over LA4 The Challenge.
Vervolgens heb ik nog echt inhoudelijk gereageerd, onderbouwd met literatuur in mijn blog Grenswerkers. Omdat Alex zich aanbod via Twitter, heb ik hem uitgedaagd dit met zijn inzichten te verrijken.
Leuk hoor (en leerzaam) zo'n extra uitdaging! Ook voor extra XP'? :)

donderdag 29 januari 2015

Trends & Thema's. Voorbereiding Quest 1

Anje Ros benoemde in haar inleidend college over toekomst en trends: 6 maatschappelijke en onderwijs trends. Ik heb dit gekoppeld aan de 6 thema's van deze game. Voor Quest 1 moeten we individueel een thema bestuderen en beschrijven en met de groep een thema bepalen waarin 2 thema's trends en tegentrends worden gepresenteerd.

Thema 1. Nieuwe media
Hierbij passen de trends

Trend Globalisering
Kenmerken: kennissamenleving - digitale communicatie - wereldwijde economische afhankelijkheid - 21st century skills
Wat betekent dit voor curriculum? Wat is belangrijk om te leren?

Trend Nieuwe media 
Kenmerken: snelle veranderingen - data - digitale communicatie - open source - kennis delen
Is het taak van onderwijs om leren omgaan met ICT (code) , informatievaardigheden, plaats en tijd onafhankelijk leren? Mediawijsheid. Digitale didactiek.

Onderwijs trend 21st century skills
Kenmerken: integratie in curriculum - sociale media - ictvaardigheden

Thema 2. Duurzaamheid

Trend Duurzaamheid 
Kenmerken: energieverbruik - ontbossing - afval - milieuvervuiling- overconsumptie 
Is het de taak van school om een duurzame levensstijl te ontwikkelen?

Onderwijs trend Beta Techniek
Kenmerken: behoefte aan technisch geschoolden - koppelen maatschappelijke problemen.

Thema 3. Ongelijkheid

Trend Gelijkheid en ongelijkheid
Kenmerken: verschillen tussen rijk en arm worden groter - honger - passend onderwijs - sociaal kapitaal studerende verschillen
Wat is taak van onderwijs mbt armoede, integratie? Inzetten op verkleinen verschillen of inzetten op maximale ontplooiing talenten?

Onderwijs trend Passend onderwijs
Kenmerken: omgaan met verschillen - ontwikkelingsperspectief

Onderwijs trend Excellentie
Kenmerken: hoogbegaafheid - onderpresteren - honoursprogramma

Thema 4. School en de wijk
Dit thema raakt verschillende trends zoals: Gelijkheid en ongelijkheid - Integratie en Demografische ontwikkelingen

Onderwijs trend Partnerschap in het onderwijs
Kenmerken: samenwerken met ouders, buurt, instanties

Onderwijs trend Burgerschapsonderwijs
Kenmerken: waarden en normen - brede school - sociaal anker

Thema 5. Veiligheid en radicalisering

Trend Integratie
Kenmerken: immigratie - inburgering - ontkerkelijking - zwarte scholen - veiligheid
Taak van scholen: leren omgaan met cultuurverschillen? Bijbrengen van waarden en normen

Ook dit thema raakt de onderwijs trends: parnerschap in het onderwijs en burgerschapsonderwijs

Thema 6. Veranderende levenswijze

Trend Demografische ontwikkelingen 
Kenmerken: minder kinderen - vergrijzing - minder beweging - meer overgewicht
Voor onderwijs betekent dit meer oudere leraren (leventijdsbewust personeelsbeleid) - gezonde levensstijl aanleren (voeding, bewegen, gamen, roken, alcohol) - levenlangleren

Wat betekent de nieuwe technologieën (onsterfelijkheid, optimalisering werking hersenen, beïnvloeding genen, leven op andere planeten voor de rol op de school?
En wat betekent deze trends voor de rol van de school?  Behoud monopolie op leren? In school of op afstand ? wie bepaalt de doelen?: de overheid, de maatschappij, leerlingen, bedrijven. Wat is belangrijk(er) kennisoverdracht? of socialisatie? Persoonlijke ontwikkeling?
En wat betekenen al deze nieuwe inhouden in de veranderende maatschappij voor de expertise van de docent?
 1. zelf leereenheden ontwerpen (met behulp van ict)
 2. nieuwe leerdoelen formuleren (met aandacht voor 21st century skills)
 3. levenslang leren (zelf ook constant blijven ontwikkelen en vernieuwen)
Hoewel ik bij elke trend wel enige affiniteit heb, kies ik toch voor de voor mij voor de hand liggende trend nieuwe media.

maandag 26 januari 2015

Quest 0 Mijn netwerkkwaliteiten


Mijn netwerkkwaliteiten:
Ik ben open, een verbinder en een doener!

Ik heb dit even getest mbv de Belbin korte teamroltest en wat komt daaruit?


Tijdens het uitdelen van de kaartjes 21st century skills ontving ik van mijn medespelers 13x ICT-geletterdheid (goh?!), 2x kritisch denken, 1x samenwerken en 2x communiceren

Startpunten verdienen #LA4


De eerste opdracht van deze LA4 Challenge:
#LA4: maak een lijst met contacten uit je sociale media netwerken die nuttig kunnen zijn voor LA4 en neem mee

Ik neem natuurlijk mijn lijstje digitaal mee :) Ik heb vooral geput uit mijn twittercontacten

Zie mijn eigen speciaal voor dit leerarrangement aangemaakt Twitterlijstje

Daarnaast zijn mijn volgende twitterlijstjes met MLI-tweeps altijd fijn om voor inspiratie:

Zo ook het lijstje met Edubloggers van Trendmatcher

Via Twitter zijn de zoektips: 
 • #hbo2025, het strategieproject van de Vereniging Hogescholen en 
 • het nationale dialoog via #onderwijs2032

Ook LinkedIn heeft interessante groepen over dit LA4 thema, zie bijvoorbeeld

Leren in 2030 #LA4


Ter voorbereiding voor de eerste bijeenkomst stond in de korte omschrijving van dit leerarrangement een verwijzing naar de visie en roadmap van de gemeente Eindhoven voor het leren in 2030 in de Brainport regio, zie website 'Leren in Eindhoven in 2030'.


Het eindrapport 'Leren in Eindhoven 2030 - Visie en roadmap voor de toekomst van educatie' is te downloaden als pdf.

De Roadmap bestaat uit een drietal invalshoeken waaraan een aantal uitgangspunten zijn geformuleerd.

Vorm & inhoud van onderwijs Welke kennisontwikkelingen in onderwijs en leren vinden de komende jaren plaats die bijdragen aan het realiseren van het toekomstscenario? 

 • Basisvoorziening voor alle kinderen (spelenderwijs leren met erkenning van de eigenheid van kinderen in een sociale context) 
 • Veilige en stimulerende thuisbasis (waarborgen dat alle kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waar het zich optimaal kan ontwikkelen) 
 • Focus op leggen van een brede basis met flexibiliteit in leervormen (zorgen dat alle kinderen een basis hebben die flexibiliteit biedt in de individuele keuzes die ze gaan maken) 
 • Stimuleren onafhankelijk denken (breed aanbod van ervaringen waardoor kinderen leren om gaan met tegenslag en meningsverschillen) 
 • Persoonlijke leerervaringen voor gemotiveerde lerenden met (deel-)kwalificatie(s) (mogelijkheid bieden voor lerenden die het aan kunnen om in het open speelveld kennis en ervaring op te doen) 
 • Thinking skills (kritisch denken & afwegen) aanleren bij jongeren (van functioneel denken naar synthese of analyse) 
 • Bewuste keuze en inzet van onderwijsmethoden (docenten maken bewuste afwegingen op welke manier een lerende het beste kan leren in aansluiting op zijn unieke profiel) 
 • Persoonlijke leerpaden voor gemotiveerde lerenden (in interactie met de coach kunnen gemotiveerde lerenden eigen leerpaden kiezen) 
 • Formatieve i.p.v. normatieve toetsing van kennis & vaardigheden (focus op de ontwikkeling van de lerende door diagnosticerende docenten die vaststellen wat hij/zij weet & kan)
 • Keuzevrijheid in vakken door certificerings- en afrekensysteem (flexibilisering van leerpaden en portfolio’s doordat lerenden vrij zijn in de keuze welke vakken ze waar volgen) 
 • Toelatings- en voortgangstoetsen (mogelijk maken van een flexibeler pakket aan leerervaringen in een oneindig leerproces) 
 • Individuele online portfolio als kwalificatieprofiel (combinatie van certificaten voor verworven competenties geeft een kwalificatie voor een bepaald beroep) 
Kortom:
Voorbereiding systeem en mensen voor grotere flexibiliteit -> Openstelling van vakken voor lerenden die voldoen aan toelatingseisen -> Individuele leerpaden voor iedereen

Technologische mogelijkheden Welke ontwikkelingen in de technologie vinden de komende jaren plaats die bijdragen aan het realiseren van het toekomstscenario? 

 • Online interactief lesmateriaal (niet tijd- en plaatsgebonden leren, met competitie- en serious gaming elementen) 
 • Aangepaste opdrachten voor leerstijlen (complexiteit van opdracht, verschil in ‘denkers’ en ‘doeners’ op basis van technisch volgen HOE iemand leert) 
 • Learning analytics & big data als basis voor persoonlijke advisering (grote hoeveelheden data die het gevolg zijn van monitoren van online leren maken het mogelijk om individueel te sturen) 
 • Gepersonaliseerde leermiddelen (samengesteld op basis van persoonlijk profiel van kennis, vaardigheden en interesses) 
 • Coaching op wereldburger niveau (learning analytics drijft het leren op competenties in de brede zin van goed burgerschap) 
 • Interactieve toetsvormen (combinatie summatieve en formatieve toetsing ter ondersteuning van leermiddelen en leerstijlen) 
 • Directe feedback geïntegreerd in leerproces (automatisch vaststellen van profiel van de lerende gen gebruiken voor advies) 
 • Toetsen met behulp van communities (gebruik van groep om onderling kennis te valideren)
 • Accreditatie met behulp van communities & big data (gebruik van big data en communities om aanbieders van leermogelijkheden te accrediteren en voor markt informatie) 
 • Investeren in toegangspunten in de klas & mediawijsheid (naar > 1 computer per 2 lerenden, met goed systeembeheer en les in mediawijsheid) 
 • Verzamelen van data voor recommender systems en learning analytics (open data gebruiken voor ontwikkeling van elektronische coach, leermiddelen en intelligente toetssystemenen)
 • Inrichten virtuele en fysieke ontmoetingsplekken voor community learning (mogelijk maken dat mensen van allerlei achtergronden en met diverse leerdoelen elkaar kunnen vinden)
 • Planning & scheduling van leerervaringen op individueel niveau (dynamische roosters om leerervaringen van lerenden op het juiste moment in te plannen) 
Kortgezegd:
Infrastructuur & dataverzameling -> Interactieve leermiddelen en toetsen -> Geïndividualiseerde leermiddelen

Context & organisatie Welke stappen en ontwikkelingen zijn organisatorisch noodzakelijk voor het realiseren van de beoogde samenwerking in het toekomstscenario, zowel in de quadrupel helix als in internationale context, te realiseren?

 • Focus op kwaliteit van en vertrouwen in docenten als lerende professionals (creëren van ruimte voor innovatie en continue verbetering van het primaire proces) 
 • Samenwerking in multidisciplinaire docententeams (gezamenlijk inhoud & vorm bepalen op basis van competenties, coaching en behandeling van problematiek) 
 • Coachingsplatform (opschaling van gepersonaliseerde leerpaden vraagt om grotere hoeveelheid en diversiteit in coaches) 
 • Rolmodellen netwerk (netwerk met een diversiteit aan maatschappelijke rolmodellen die actief hun voorbeeldfunctie uitdragen) 
 • Rolmodellen uit bedrijfsleven en organisaties inzetten in uitwisseling met onderwijs (diversiteit aan ‘mensen voor de klas’ en afwisseling van schools leren en werkplek of bedrijfscases als context) 
 • Relevante regionale profielen definiëren met de triple helix (gebruik maken van de kracht van regio voor interessante leerpaden die aansluiten bij de toekomstige behoeften) 
 • Vervlechting onderwijs en werken (uitstroommoment vervaagt: werken en leren vinden gezamenlijk plaats) 
 • Aantrekkelijke leerpaden voor banen in de regio (leerpaden gericht op de ontwikkeling van talenten die toekomst hebben) 
 • Aantrekkelijke leerpaden voor maatschappelijk thema’s in de regio (leerpaden gericht op de thema’s belangrijk voor de maatschappij)
Dat betekent:
Kwaliteit van en vertrouwen in docenten, ruimte voor innovatie in proeftuin -> Openstellen van leermogelijkheden voor roaming lerenden -> Lerend ecosysteem

De visie en de roadmap is mooi verbeeld in onderstaand filmpje

 

Deze input kan ik ook mooi gebruiken voor de visie-ontwikkeling binnen Zuyd op het gebied van ICT en onderwijs.maandag 19 januari 2015

Biesta


'Leider zijn in het onderwijs - Lezing van Gert Biesta op 24 september 2014 in Driebergen from HETKIND.ORG on Vimeo.

http://vimeo.com/115641397

http://2bejammed.org/2015/01/11/wat-vind-jij-goed-onderwijs/

http://hetkind.org/2015/02/14/leraren-maken-hun-vrijheid-en-autonomie-waar-door-te-doen-alsof-die-al-gegeven-nog-voordat-die-evident/
Emancipatie van leerkrachten. Doordat het ministerie, beleidsmakers, adviseurs en experts aan hen (moeten) uitleggen wat ze moeten doen, wat excellent onderwijs is, wanneer je competent bent, hoe je professionaliseert, wordt onderstreept dat zij hen niet voor vol aan zien. Zoals Myriam Lieskamp zei tijdens haar college:
Dus handel of je zelf aan het roer staat en je koers zult bepalen. Neem de professionele ruimte. Echter niet alleen schoppen tegen adviseurs en beleidsmakers :) Ieder heeft hierbij een rol die aanvullend is.

maandag 12 januari 2015

LA4 The Challenge

Druk bezig met de afronding van LA3 staat LA4 al klaar voor de volgende uitdaging ....


Gamen! Leuk! Op naar Challenge Day!

Wat staat ons te wachten? Volgens de website van MLI Fontys
In de eerste drie leerarrangementen zijn relaties gelegd met de situatie binnen de eigen onderwijsorganisatie. In dit leerarrangement wordt de blik naar buiten gericht: naar de maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op het onderwijs. Op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van maatschappelijke trends (o.a. globalisering, duurzaamheid, ongelijkheid) en veranderende leerling-populaties, veranderende regelgeving en veranderende onderwijscontexten, wordt gekeken naar de toekomstige onderwijsbehoefte van lerenden in de eigen onderwijssector. De eigen praktijk wordt in relatie tot een aantal van de maatschappelijke ontwikkelingen kritisch onder de loep genomen. Dit leidt tot een ‘urgent vraagstuk’ voor de eigen organisatie. Als antwoord op het meest urgente vraagstuk van de organisatie wordt een ‘toekomstbeeld’ ontwikkeld dat tijdens een door studenten georganiseerde Challenge Day overtuigend wordt gepresenteerd. Het toekomstbeeld schetst mogelijkheden en kansen om beter gebruik te maken van de veranderende maatschappij bij de vormgeving van het onderwijs voor de lerende van de toekomst (2030).
Maar eerst nog een ander klusje .... leerinterventie LA3 afschrijven :)