Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

maandag 2 februari 2015

Trend Globalisering

Bezig met de trend Nieuwe Media. Kwam ik ook onderstaande tekst uit mijn onderzoeksvoorstel tegen. Deze heeft meer te maken met de trend Globalisering, en dus ook met het thema Nieuwe Media. Mocht onze groep voor dit thema kiezen, heb ik in ieder geval deze bronnen al bijeengezocht :)

Trend Globalisering

Want om goed voorbereid op de arbeidsmarkt te komen, wordt van afstudeerders verwacht dat zij over de juiste competenties beschikken op het gebied van informatie en communicatie technologie (ict) (Oomes, Bosman, & Langerak, 2014; Trilling & Fadel, 2009). Met deze competenties, ook vaak 21st century skills genoemd, worden vaardigheden bedoeld als ict-geletterdheid, informatievaardigheden, samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden (Jacobs, 2013; Oomes et al., 2014; Rubens, 2013; Voogt & Roblin, 2010). Door de verschuiving van de kenniseconomie naar de ‘lerende economie’ vraagt dit van professionals om een vermogen snel nieuwe kennis op te nemen om vervolgens adequaat in te kunnen spelen op nieuwe omstandigheden (Trilling & Fadel, 2009; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2013). Indien het hoger beroepsonderwijs de studenten adequaat wil opleiden dan vraagt dit om docenten die beschikken over digitale didactische vaardigheden zodat studenten goed voorbereid worden op deze gedigitaliseerde samenleving (Jacobs, 2013; Voogt et al., 2013).

Daarbij zou het onlangs uitgebrachte notitie van de Vereniging Hogescholen en VSNU : Gezamenlijke visie Internationaal interessant kunnen zijn. Hierin wordt beschreven welke internationale ontwikkelingen gevolgen moeten hebben voor de invulling van de ambities van de instellingen. En welke acties zij zelf kunnen nemen.

Bronnen

Jacobs, F. (2013). .Slagvaardig met ICT: Ontwerpprincipes voor leeromgevingen die professionele digitale competenties van HBO-studenten versterken (Doctoral dissertation, Technische Universiteit Delft, Netherlands). Retrieved from http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid:41e00c81-e909-4301-a80e-9da23327e3f0/

Oomes, M., Bosman, E., & Langerak, N. (2014). Trends in de samenleving: Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Den Haag: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Retrieved from http://www.siob.nl/media/documents/trends-in-de-samenleving-2.PDF

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.

Voogt, J., & Roblin, N. (2010). 21st century skills: Discussienota. Enschede: Universiteit Twente. Retrieved from http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/21st_century_skills/21_st_century_skills__discussie_paperNL__def.pdf

Voogt, J., Braak, J. van, Heitink, M., Verplanken, L., Fisser, P., & Walraven, A. (2013). Didactische ICT-bekwaamheid van docenten: Rapportage voor Kennisnet. Retrieved from http://www.kennisnet.nl/uploads/tx_kncontentelements/Kennisnet_verslag_definitief_11022014_didactische_ict_bekwaamheid.pdf

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. (2013). Naar een lerende economie: Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Amsterdam: University Press. Retrieved from http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-Rapporten/2013-11-01__WRR_Naar_een_lerende_economie.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten