Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

zondag 15 maart 2015

Quest 3: SWOT - met verwerking van feedback

Als leerteam hebben we gekozen voor scenario 1: plaatsafhankelijk en lerende aan het stuur.
Ik heb mijn eigen scenario gecombineerd met het scenario van mijn leerteam.
Voor de literatuurverwijzingen verwijs ik jullie naar de originele blogberichten :)

Scenario 1 Verblijven in het flexibel leercentrum 

Mensen zijn en blijven een sociaal wezen. Studenten in 2030 vinden het nog steeds belangrijk om samen te komen in de ‘living and learning villages’. In deze omgeving worden studenten uitgedaagd om zowel binnen als buiten het klaslokaal elkaar te ontmoeten. Het zijn plaatsen waar onderwijs is verbonden met het bedrijfsleven, organisaties en de beroepspraktijk.
De leermiddelen zijn zoals in 2015 al verwacht (den Ouden, Valkenburg, & den Brok, 2014) gepersonaliseerd dat betekent dat ze gebaseerd zijn op ieders persoonlijk profiel van kennis, vaardigheden en interesses. Onderwijs draait allemaal om nieuwsgierigheid, ontdekken, onderzoeken en plezier hebben. Unesco (Delors, 2013) benoemde het verwerven van een ‘body of knowledge’ zo’n 20 jaar geleden al noodzakelijk om de omgeving waarin we leven te begrijpen.
De verplichte (lange zomer) schoolvakanties zijn gelukkig sinds 2025 afgeschaft. Leren is alomtegenwoordig.Het zelfgeorganiseerd leren (DIY, Do It Yourself) is hiermee de standaard geworden. Hiermee is de verantwoordelijkheid voor het leerproces bij de student gelegd in tegenstelling wat in 2015 gebruikelijk was. De huidige technologie maakt het mogelijk dat iedereen zijn eigen portfolio bijhoudt en op deze manier zijn "eigen marktwaarde' ontwikkelt (Staes, 2012).
De ‘living and learning villages’ hebben diverse type ontmoetingsruimtes, verder geëvalueerd op het S2M-principe (Seats to meet), en zijn 24/7 - 365 dagen per jaar toegankelijk. Sinds in 2014 het Manifest MakerOnderwijs in de Tweede Kamer is aangeboden zijn veel van deze uitgangspunten in het huidige onderwijs terug te vinden. In de Makerspaces (gebaseerd op de FabLabs) kunnen studenten samen problemen oplossen en tips met elkaar delen en verkennen. Creativiteit, ontwerpen en ontwikkelen met behulp van 3D technieken en robots staan hier centraal. Deze ontwikkeling werd in het Horizon Report 2015 (Johnson, Adams Becker, Estrada, & Freeman, 2015) benoemd als een trend voor de middellange termijn (2 tot 3 jaar). Het heeft nog wat jaren geduurd, maar het leren door samen te maken is niet meer weg te denken uit het onderwijs in 2030. De huidige stand van zaken met betrekking tot wearable technology en internet of things is ondenkbaar veranderd tov 2015 (Johnson et al., 2015). Nu kunnen we met onze slimme sieraden (brillen, ringen, armbanden, horloges) en aan elkaars kleding zien of we elkaar willen ontmoeten, waar en of we samen aan bepaalde leerdoelen willen werken.

Feedback
Een van beoordelingscriteria van deze quest is het beschrijven van het verwerken van de peerfeedback. In onderstaande herziening van mijn SWOT is de feedback verwerkt van Saskia (teamlid dat feedback heeft gegeven), Jolijn (teamlid die ik met het inzetten van een peerfeedbackkaart gevraagd heb om feedback). En Corleen, iemand uit mijn netwerk die ook de tijd heeft genomen om dit voor mij te doen. Allemaal super bedankt! Zij hebben feedback gegeven op de versie van 12 maart van mijn SWOT-analyse.

Wat ik lastig vond bij deze opdracht is dat je een toekomstscenario gaat analyseren op de huidige sterke en zwakke punten van je organisatie. Kansen en bedreigingen vanuit de omgeving bedenken is dan wat voor de hand liggend. Door de feedback van Jolijn zag ik dat door deze worsteling mijn beschrijvende toelichting op alle punten niet even duidelijk was: wat is toekomst en wat is heden. Saskia wees me op de samenhang die tussen de categorieën verduidelijkt zou kunnen worden. Dit heb ik op punten proberen te verduidelijken en te verbeteren.

Corleen gaf als feedback dat het zwakte-element 'uitgangspunt is controleerbare output' (via
de Correspondent van Johannes Visser:Hoe efficiëntie het risico uit het onderwijs haalt) geen duidelijk begrip was. Dit heb ik veranderd in 'controle vanuit beheersbaarheid en efficiency'. Daarnaast stelde zij mij de vraag hoe ik Dweck en Deci & Ryan in dit toekomstscenario zag. Ja, belangrijk natuurlijk. Ik heb de growth mindset-theorie niet verwerkt te veel op individueel niveau is en nu vanuit de organisatie geanalyseerd wordt. Daarnaast denk ik dat als er meer gewerkt wordt vanuit verbinden, vakmanschap en vertrouwen (gebaseerd op Deci & Ryan natuurlijk) het met die growth mindset ook wel goed komt :).

SWOT

Bij een SWOT-analyse worden intern de sterke en zwakke punten van het scenario in beeld gebracht. Extern wordt gekeken naar de belangrijkste kansen en bedreigingen.
  • Sterktes zijn unieke eigenschappen, innovaties, goed imago etc. Kennis, middelen en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld
  • Zwaktes betekent geen duidelijke strategie, slecht imago, onvoldoende vakkennis etc. Kennis, middelen en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld
  • Kansen zijn nieuwe markten, nieuwe doelgroepen, nieuwe methoden etc.
  • Bedreigingen zijn concurrentiedruk, teruglopende markt, veranderende behoeften/wensen, beleid overheid etc.
Met behulp van het gratis online programma Gliffy heb ik onderstaande SWOT-analyse gemaakt (@via).

Ik heb bekeken waar Zuyd in het transformeren naar dit scenario in haar kracht zit en waar bedreigingen zijn.
Klik hier voor de online versie

Sterke punten
Bij Zuyd staat persoonlijke aandacht centraal waarbij het geven en ontvangen van feedback ruime aandacht krijgt. Op deze manier wil zij van studenten gewilde professionals maken. De huidige samenwerking met het beroepspraktijk, organisaties en bedrijfsleven kan hierbij een goede ondersteuning bieden. Het vormeren van learning communities dat nu binnen in volle gang is, kan voor het realiseren van dit scenario een goed vertrekpunt zijn.  Doordat student in dit scenario eigenaar is van eigen leerproces kan hij werken vanuit zijn krachten en talenten en hierdoor precies die route kiezen die het best bij hem past waardoor hij waardevol wordt voor zijn vakgebied en de samenleving. De coachende rol van de docent is op deze manier inspirerend voor beide partijen. De docent wordt ook gevraagd voor zijn expertise maar op een tijdstip waarop de student daar behoefte aan heeft. Ze hebben elkaar nodig.

Zwakke punten
De huidige gebouwen van Zuyd hebben beperkingen om te transformeren naar de nieuwe uitdaging 'living and learning villages'. Ze zijn te veel gebaseerd op het oude leren met veel klaslokalen  en weinig open ruimtes. Het ontbreken van een duidelijke visie op leren en wat dit betekent voor de (digitale) leer- en werkomgeving is hier mede debet aan. Het werken vanuit beheersbaarheid en efficiency (in alle organisatielagen van Zuyd) kan creativiteit bevorderen maar in de praktijk verlamd het en gaat het ten koste aan de autonomie van studenten, docenten, management en organisatie. Het loslaten van controlemechanismes betekent niet dat je autoriteit verliest. Dit betekent dat open communiceren belangrijker wordt: laat maar zien wat je aan kennis hebt. Daarnaast worden de mogelijkheden van ict nog niet optimaal benut. Dat ict in onze huidige samenleving een prominente rol speelt, is evident, dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Onze docenten willen (en moeten) hier meer vertrouwd mee raken.

Kansen
De samenwerking met beroepspraktijk, organisaties en werkveld bevordert innovaties waar het onderwijs ook meteen van kan profiteren. Als deze samenwerking intensiever word, loopt Zuyd op deze manier niet meer achter de nieuwe ontwikkelingen aan maar maakt er deel van uit. Vanuit beroepspraktijk is veel vraag naar onderwijsaanbod ihkv leven lang leren. Het inzetten en aanbieden van korte modules kan de toekomstige persoonlijke leerroute van de 'eeuwige' student ondersteunen.
In ons geschetste scenario van Do It Yourself leren we door interactie en connectie. De netwerksamenleving is gebaad bij professionals die in openheid hun portfolio opbouwen en zo hun "eigen marktwaarde" ontwikkelen. Dit geldt ook voor de onderwijsorganisatie, ook zij moeten hun eigen portfolio opbouwen om zo hun marktwaarde aan te tonen. De kracht van sociale netwerken is inmiddels bewezen en het ligt voor de hand dat deze omarmd moet worden, willen we dit toekomstscenario kunnen realiseren.

Bedreigingen
De omgeving zit ook niet stil. Indien Zuyd niet anticipeert op nieuwe ontwikkelingen zal de concurrentie met aanbod komen zoals inspirerende ontmoetingsruimte met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en aanbod van korte overzichtelijke modules. Indien de overheid de regeldruk onverminderd hoog laat, beperkt dit ieders autonomie (hogeschool, management, docent, student) waardoor de motivatie om te veranderen richting dit toekomstscenario ook bedreigd wordt. Daarnaast bedreigt de krimp in de regio de toestroom van nieuwe studenten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten