Blog Master Leren en Innoveren, Fontys Eindhoven

"Don't compare your progress with that of others. We all need our own time to travel our own distance" - Oprah-

donderdag 6 maart 2014

Proces tot curriculumanalyse A-B-C

Curriculumanalyse A Visualisatie [Curriculum-analyse_Deel A]

Doel van de visualisatie is om kernachtig en overzichtelijk de opbouw, kenmerken en sterke en zwakke punten in het opleidingsprogramma van jouw school weer te geven. 
Voor deze opdracht heb ik gekozen voor Prezi. Om te visualiseren dat een curriculum is koos Van den Akker voor de metafoor van het spinnenweb. Het is flexibel, maar als er hard aan draden getrokken wordt zonder dat andere meebewegen, scheurt het. Van den Akker zegt ook "every chain is as strong as its weakest link". Deze uitspraak en het spinnenweb brachten mij op het idee om het curriculum te visualiseren in de vorm van een ketting. Een spinnenweb is een prachtig sieraad.
In het spinnenweb zijn de diverse onderdelen van het curriculum gevisualiseerd, het geheel hangt aan de ketting, de omgeving. De omgeving: beroepsveld, ministerie, regio bepaalt mede hoe het curriculum vorm moet krijgen.
In deze Prezi vormen (niet bij alle deelonderwerpen) zowel het beoogde en het uitgevoerde curriculum geannalyseerd van de faculteit ICT. Voor het bereikte curriculum wilde ik informatie uit NSE2013, van blokevaluaties 2013-2014 en 1e semester 2014 gebruiken. Helaas lukte het me niet door vakantie en ziekte van mijn informatiebronnen om deze input op tijd te ontvangen en te verwerken.

Curriculumanalyse B Beschrijving in 800 woorden [Curriculum-anaylse_Deel B]


Lastig om dit in 800 woorden te vatten. Veel tekstdelen verwijderd waardoor ik het idee heb dat ik niet alles even duidelijk heb kunnen benoemen. Het feit dat ik niet betrokken ben bij de uitvoering van het curriculum maakte het voor mij lastig en heb ik veel tijd moeten besteden in doorgronden curriculum. De periode van 4 weken om de benodigde informatie en gesprekken te voeren, vond ik kort.Voor dit onderdeel heb ik toegang gekregen tot de digitale ontwikkelomgeving op Blackboard, gesprekken gevoerd met faculteitsdirecteur, teamleiders en onderwijscoördinatoren.

Curriculumanalyse C Inhoudelijke analyse in 800 woorden [Curriculum-analyse_Deel C]

Ook bij dit onderdeel was het lastig om alle vragen te beantwoorden, zeker vraag 4 "hoe komen deze leerdoelen in het primaire proces van jouw groe(en)/leerjaren terug". Ik heb er voor gekozen het ontwerpproces (immers de faculteit zit midden in een curriculumherziening) te anayseren, gezien vanuit mijn functie als I-adviseur en in mijn rol als projectleider van het innovatieproject MOOCZI. Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van Het ontwerpboek van Mariël Rondeel en de input van Gilly Salmon.


Zowel bij B en C heb ik meer dan 800 woorden, maar als ik alle kopjes en bronvermeldingen niet meetel, blijf ik binnen de grens :) .
Afkijken mocht. Ik heb dus ook even gespiekt bij mede-studenten maar ik vermoed dat ik deze opdracht iets wat anders uitgevoerd heb dan wat van me verwacht werd, dit komt toch wel door mijn andere rol binnen het onderwijs. Ik hoop toch dat mijn informatievaardigheid, conceptueel denken, oordeelsvorming en communicatie/presentatie voldoende is voor deze MLI-rol ondernemende ontwikkelaar! Gelukkig hebben we nog een paar weken om die waar te maken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten